Tư vấn nhượng quyền bấm menu Đăng ký nhượng quyền !

Chứng nhận

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An Toàn Thực Phẩm số 1404/2017/BQLATTP-HCM thay thế Giấy chứng nhận số 949/2017/BQLATTP-HCM

Số xác nhận công bố sản phẩm: XỐT THÀNH PHẨM KEBAB TORKI: 322/2018/ATTPHCM-XNCB

Số xác nhận công bố sản phẩm: GIA VỊ ƯỚP THỊT KEBAB TORKI: 3021/2017/ATTPHCM-XNCB